VTK  9.3.20240720
vtkXMLStructuredDataReader Member List

This is the complete list of members for vtkXMLStructuredDataReader, including all inherited members.

ABORTED()vtkAlgorithmstatic
AbortExecutevtkAlgorithm
AbortExecuteOff()vtkAlgorithmvirtual
AbortExecuteOn()vtkAlgorithmvirtual
ActiveTimeDataArrayNamevtkXMLReaderprotected
AddInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
AddInputConnection(vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
AddInputDataInternal(int port, vtkDataObject *input)vtkAlgorithminlineprotected
AddInputDataObject(int port, vtkDataObject *data)vtkAlgorithmvirtual
AddInputDataObject(vtkDataObject *data)vtkAlgorithminlinevirtual
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObjectinline
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObjectinline
AddObserver(unsigned long event, U observer, bool(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObjectinline
AxesEmptyvtkXMLReaderprotected
BreakOnError()vtkObjectstatic
CAN_HANDLE_PIECE_REQUEST()vtkAlgorithmstatic
CAN_PRODUCE_SUB_EXTENT()vtkAlgorithmstatic
CanReadFile(VTK_FILEPATH const char *name)vtkXMLReadervirtual
CanReadFileVersion(int major, int minor)vtkXMLReaderprotectedvirtual
CanReadFileVersionString(const char *version)vtkXMLReaderprotected
CanReadFileWithDataType(const char *dsname)vtkXMLReaderprotectedvirtual
CELL_DATA enum valuevtkXMLReader
CellDataArrayIsEnabled(vtkXMLDataElement *eCDA)vtkXMLReaderprotected
CellDataArraySelectionvtkXMLReaderprotected
CellDataElementsvtkXMLDataReaderprotected
CellDimensionsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
CellIncrementsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
CheckAbort()vtkAlgorithm
CheckUpstreamAbort()vtkAlgorithmprotected
CloseStream()vtkXMLReaderprotectedvirtual
CloseVTKFile()vtkXMLReaderprotectedvirtual
CloseVTKString()vtkXMLReaderprotectedvirtual
ColumnArraySelectionvtkXMLReaderprotected
ComputeCellDimensions(int *extent, int *dimensions)vtkXMLReaderprotected
ComputeCellIncrements(int *extent, vtkIdType *increments)vtkXMLReaderprotected
ComputePipelineMTime(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inInfoVec, vtkInformationVector *outInfoVec, int requestFromOutputPort, vtkMTimeType *mtime)vtkAlgorithmvirtual
ComputePointDimensions(int *extent, int *dimensions)vtkXMLReaderprotected
ComputePointIncrements(int *extent, vtkIdType *increments)vtkXMLReaderprotected
ConvertTotalInputToPortConnection(int ind, int &port, int &conn)vtkAlgorithm
CopyOutputInformation(vtkInformation *outInfo, int port) overridevtkXMLStructuredDataReader
vtkXMLReader::CopyOutputInformation(vtkInformation *vtkNotUsed(outInfo), int vtkNotUsed(port))vtkXMLReaderinlinevirtual
CreateArray(vtkXMLDataElement *da)vtkXMLReaderprotected
CreateDefaultExecutive()vtkAlgorithmprotectedvirtual
CreateInformationKey(vtkXMLDataElement *eInfoKey, vtkInformation *info)vtkXMLReaderprotected
CreateStringArray(int numStrings)vtkXMLReaderprotected
CreateXMLParser() overridevtkXMLDataReaderprotectedvirtual
CurrentTimeStepvtkXMLReaderprotected
DataErrorvtkXMLReaderprotected
DataProgressCallback()vtkXMLDataReaderprotectedvirtual
DataProgressCallbackFunction(vtkObject *, unsigned long, void *, void *)vtkXMLDataReaderprotectedstatic
DataProgressObservervtkXMLDataReaderprotected
DebugvtkObjectprotected
DebugOff()vtkObjectvirtual
DebugOn()vtkObjectvirtual
DEFAULT_PRECISION enum valuevtkAlgorithm
DefaultExecutivePrototypevtkAlgorithmprotectedstatic
Delete()vtkObjectBasevirtual
DesiredOutputPrecision enum namevtkAlgorithm
DestroyPieces() overridevtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
DestroyStringArray(int numStrings, char **strings)vtkXMLReaderprotected
DestroyXMLParser() overridevtkXMLDataReaderprotectedvirtual
DOUBLE_PRECISION enum valuevtkAlgorithm
ErrorCodevtkAlgorithmprotected
FastDelete()vtkObjectBasevirtual
FieldDataElementvtkXMLReaderprotected
FieldType enum namevtkXMLReader
FileNamevtkXMLReaderprotected
FillInputPortInformation(int port, vtkInformation *info)vtkAlgorithmprotectedvirtual
FillOutputPortInformation(int port, vtkInformation *info)vtkAlgorithmprotectedvirtual
GetAbortExecute()vtkAlgorithmvirtual
GetAbortOutput()vtkAlgorithmvirtual
GetActiveTimeDataArrayName()vtkXMLReadervirtual
GetAlternateFreeFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetCellArrayName(int index)vtkXMLReader
GetCellArrayStatus(const char *name)vtkXMLReader
GetCellDataArraySelection()vtkXMLReadervirtual
GetClassName() constvtkObjectBase
GetColumnArrayName(int index)vtkXMLReader
GetColumnArraySelection()vtkXMLReadervirtual
GetColumnArrayStatus(const char *name)vtkXMLReader
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetContainerAlgorithm()vtkAlgorithminline
GetCurrentFreeFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetCurrentMallocFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetCurrentOutput()vtkXMLReaderprotected
GetCurrentOutputInformation()vtkXMLReaderprotected
GetCurrentReallocFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetDataSetName()=0vtkXMLReaderprotectedpure virtual
GetDebug()vtkObject
GetErrorCode()vtkAlgorithmvirtual
GetExecutive()vtkAlgorithm
GetFileMajorVersion()vtkXMLReaderprotectedvirtual
GetFileMinorVersion()vtkXMLReaderprotectedvirtual
GetGlobalWarningDisplay()vtkObjectstatic
GetInformation()vtkAlgorithmvirtual
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputAlgorithm(int port, int index, int &algPort)vtkAlgorithm
GetInputAlgorithm(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputAlgorithm()vtkAlgorithminline
GetInputArrayAssociation(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayAssociation(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayAssociation(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayFieldInformation(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayInformation(int idx)vtkAlgorithm
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputConnection(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputDataObject(int port, int connection)vtkAlgorithm
GetInputExecutive(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputExecutive()vtkAlgorithminline
GetInputInformation(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputInformation()vtkAlgorithminline
GetInputPortInformation(int port)vtkAlgorithm
GetIsInMemkind() constvtkObjectBase
GetLocalDataType(vtkXMLDataElement *da, int datatype)vtkXMLReaderprotected
GetMTime()vtkObjectvirtual
GetNumberOfCellArrays()vtkXMLReader
GetNumberOfCells() overridevtkXMLStructuredDataReadervirtual
GetNumberOfColumnArrays()vtkXMLReader
GetNumberOfGenerationsFromBase(const char *name)vtkObjectBasevirtual
GetNumberOfGenerationsFromBaseType(const char *name)vtkObjectBasestatic
GetNumberOfInputConnections(int port)vtkAlgorithm
GetNumberOfInputPorts()vtkAlgorithm
GetNumberOfOutputPorts()vtkAlgorithm
GetNumberOfPointArrays()vtkXMLReader
GetNumberOfPoints() overridevtkXMLStructuredDataReadervirtual
GetNumberOfTimeDataArrays() constvtkXMLReader
GetNumberOfTimeSteps()vtkXMLReadervirtual
GetObjectDescription() const overridevtkObjectvirtual
GetObjectName() constvtkObjectvirtual
GetOutputAsDataSet()vtkXMLReader
GetOutputAsDataSet(int index)vtkXMLReader
GetOutputDataObject(int port)vtkAlgorithm
GetOutputInformation(int port)vtkAlgorithm
GetOutputPort(int index)vtkAlgorithm
GetOutputPort()vtkAlgorithminline
GetOutputPortInformation(int port)vtkAlgorithm
GetParserErrorObserver()vtkXMLReadervirtual
GetPointArrayName(int index)vtkXMLReader
GetPointArrayStatus(const char *name)vtkXMLReader
GetPointDataArraySelection()vtkXMLReadervirtual
GetProgress()vtkAlgorithmvirtual
GetProgressObserver()vtkAlgorithmvirtual
GetProgressRange(float *range)vtkXMLReaderprotectedvirtual
GetProgressScale()vtkAlgorithmvirtual
GetProgressShift()vtkAlgorithmvirtual
GetProgressText()vtkAlgorithmvirtual
GetReaderErrorObserver()vtkXMLReadervirtual
GetReadFromInputString()vtkXMLReadervirtual
GetReferenceCount()vtkObjectBaseinline
GetReleaseDataFlag()vtkAlgorithmvirtual
GetStartTuple(int *extent, vtkIdType *increments, int i, int j, int k)vtkXMLReaderprotected
GetTimeDataArray(int idx) constvtkXMLReader
GetTimeDataStringArray()vtkXMLReadervirtual
GetTimeStep()vtkXMLReadervirtual
GetTimeStepRange()vtkXMLReadervirtual
GetTimeStepRange(int &, int &)vtkXMLReadervirtual
GetTimeStepRange(int[2])vtkXMLReadervirtual
GetTotalNumberOfInputConnections()vtkAlgorithm
GetUpdateExtent()vtkAlgorithminline
GetUpdateExtent(int port)vtkAlgorithm
GetUpdateExtent(int &x0, int &x1, int &y0, int &y1, int &z0, int &z1)vtkAlgorithminline
GetUpdateExtent(int port, int &x0, int &x1, int &y0, int &y1, int &z0, int &z1)vtkAlgorithm
GetUpdateExtent(int extent[6])vtkAlgorithminline
GetUpdateExtent(int port, int extent[6])vtkAlgorithm
GetUpdateGhostLevel()vtkAlgorithminline
GetUpdateGhostLevel(int port)vtkAlgorithm
GetUpdateNumberOfPieces()vtkAlgorithminline
GetUpdateNumberOfPieces(int port)vtkAlgorithm
GetUpdatePiece()vtkAlgorithminline
GetUpdatePiece(int port)vtkAlgorithm
GetUsingMemkind()vtkObjectBasestatic
GetWholeSlices()vtkXMLStructuredDataReadervirtual
GetXMLParser()vtkXMLReaderinline
GlobalWarningDisplayOff()vtkObjectinlinestatic
GlobalWarningDisplayOn()vtkObjectinlinestatic
HasExecutive()vtkAlgorithm
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
InformationvtkAlgorithmprotected
InformationErrorvtkXMLReaderprotected
InitializeObjectBase()vtkObjectBase
INPUT_ARRAYS_TO_PROCESS()vtkAlgorithmstatic
INPUT_CONNECTION()vtkAlgorithmstatic
INPUT_IS_OPTIONAL()vtkAlgorithmstatic
INPUT_IS_REPEATABLE()vtkAlgorithmstatic
INPUT_PORT()vtkAlgorithmstatic
INPUT_REQUIRED_DATA_TYPE()vtkAlgorithmstatic
INPUT_REQUIRED_FIELDS()vtkAlgorithmstatic
InputArrayvtkXMLReaderprotected
InputPortIndexInRange(int index, const char *action)vtkAlgorithmprotected
InputStringvtkXMLReaderprotected
InReadDatavtkXMLReaderprotected
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=nullptr)vtkObjectprotected
InternalReleaseFocus()vtkObjectprotected
IntersectExtents(int *extent1, int *extent2, int *result)vtkXMLReaderprotected
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObjectinline
InvokeEvent(const char *event)vtkObjectinline
IsA(const char *type)vtkXMLStructuredDataReadervirtual
IsTimeStepInArray(int timestep, int *timesteps, int length)vtkXMLReaderprotectedstatic
IsTypeOf(const char *type)vtkXMLStructuredDataReaderstatic
LastAbortCheckTimevtkAlgorithmprotected
LastAbortTimevtkAlgorithmprotectedstatic
MarkIdTypeArrays(vtkXMLDataElement *da)vtkXMLReaderprotected
Max(int a, int b)vtkXMLReaderprotected
Min(int a, int b)vtkXMLReaderprotected
Modified()vtkObjectvirtual
ModifyRequest(vtkInformation *request, int when)vtkAlgorithmvirtual
MTimevtkObjectprotected
New()vtkAlgorithmstatic
NewInstance() constvtkXMLStructuredDataReader
NewInstanceInternal() constvtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
NumberOfCellArraysvtkXMLDataReaderprotected
NumberOfPiecesvtkXMLDataReaderprotected
NumberOfPointArraysvtkXMLDataReaderprotected
NumberOfTimeStepsvtkXMLReaderprotected
ObjectNamevtkObjectprotected
OpenStream()vtkXMLReaderprotectedvirtual
OpenVTKFile()vtkXMLReaderprotectedvirtual
OpenVTKString()vtkXMLReaderprotectedvirtual
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBaseinlineprotected
OTHER enum valuevtkXMLReader
OutputPortIndexInRange(int index, const char *action)vtkAlgorithmprotected
PiecevtkXMLDataReaderprotected
PieceCellDimensionsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
PieceCellIncrementsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
PieceExtentsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
PiecePointDimensionsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
PiecePointIncrementsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
POINT_DATA enum valuevtkXMLReader
PointDataArrayIsEnabled(vtkXMLDataElement *ePDA)vtkXMLReaderprotected
PointDataArraySelectionvtkXMLReaderprotected
PointDataElementsvtkXMLDataReaderprotected
PointDimensionsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
PointIncrementsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
PORT_REQUIREMENTS_FILLED()vtkAlgorithmprotectedstatic
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkXMLStructuredDataReadervirtual
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
ProcessRequest(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inputVector, vtkInformationVector *outputVector) overridevtkXMLReadervirtual
vtkAlgorithm::ProcessRequest(vtkInformation *request, vtkCollection *inInfo, vtkInformationVector *outInfo)vtkAlgorithm
ProgressvtkAlgorithmprotected
ProgressObservervtkAlgorithmprotected
ProgressRangevtkXMLReaderprotected
ProgressTextvtkAlgorithmprotected
PropagateUpdateExtent()vtkAlgorithmvirtual
ReadArrayForCells(vtkXMLDataElement *da, vtkAbstractArray *outArray) overridevtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
ReadArrayForPoints(vtkXMLDataElement *da, vtkAbstractArray *outArray) overridevtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
ReadArrayTuples(vtkXMLDataElement *da, vtkIdType arrayTupleIndex, vtkAbstractArray *array, vtkIdType startTupleIndex, vtkIdType numTuples, FieldType type=OTHER)vtkXMLReaderprotectedvirtual
ReadArrayValues(vtkXMLDataElement *da, vtkIdType arrayIndex, vtkAbstractArray *array, vtkIdType startIndex, vtkIdType numValues, FieldType type=OTHER)vtkXMLReaderprotectedvirtual
ReadAttributeIndices(vtkXMLDataElement *eDSA, vtkDataSetAttributes *dsa)vtkXMLReaderprotected
ReadErrorvtkXMLReaderprotected
ReadFieldData()vtkXMLReaderprotected
ReadFromInputStringvtkXMLReaderprotected
ReadFromInputStringOff()vtkXMLReadervirtual
ReadFromInputStringOn()vtkXMLReadervirtual
ReadInformation(vtkXMLDataElement *infoRoot, vtkInformation *info)vtkXMLReaderprotected
ReadMTimevtkXMLReaderprotected
ReadPiece(vtkXMLDataElement *ePiece) overridevtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
vtkXMLDataReader::ReadPiece(vtkXMLDataElement *ePiece, int piece)vtkXMLDataReaderprotected
ReadPieceData(int piece)vtkXMLDataReaderprotected
ReadPieceData()vtkXMLDataReaderprotectedvirtual
ReadPrimaryElement(vtkXMLDataElement *ePrimary) overridevtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
ReadSubExtent(int *inExtent, int *inDimensions, vtkIdType *inIncrements, int *outExtent, int *outDimensions, vtkIdType *outIncrements, int *subExtent, int *subDimensions, vtkXMLDataElement *da, vtkAbstractArray *array, FieldType type)vtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
ReadVTKFile(vtkXMLDataElement *eVTKFile)vtkXMLReaderprotectedvirtual
ReadXMLData() overridevtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
ReadXMLInformation()vtkXMLReaderprotectedvirtual
ReferenceCountvtkObjectBaseprotected
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase
RegisterInternal(vtkObjectBase *, vtkTypeBool check) overridevtkObjectprotectedvirtual
ReleaseDataFlagOff()vtkAlgorithm
ReleaseDataFlagOn()vtkAlgorithm
RemoveAllInputConnections(int port)vtkAlgorithmvirtual
RemoveAllInputs()vtkAlgorithm
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
RemoveInputConnection(int port, int idx)vtkAlgorithmvirtual
RemoveNoPriorTemporalAccessInformationKey()vtkAlgorithm
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
ReportReferences(vtkGarbageCollector *) overridevtkAlgorithmprotectedvirtual
RequestData(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inputVector, vtkInformationVector *outputVector)vtkXMLReaderprotectedvirtual
RequestDataObject(vtkInformation *vtkNotUsed(request), vtkInformationVector **vtkNotUsed(inputVector), vtkInformationVector *vtkNotUsed(outputVector))vtkXMLReaderinlineprotectedvirtual
RequestInformation(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inputVector, vtkInformationVector *outputVector)vtkXMLReaderprotectedvirtual
SafeDownCast(vtkObjectBase *o)vtkXMLStructuredDataReaderstatic
SelectionModifiedCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientdata, void *calldata)vtkXMLReaderprotectedstatic
SelectionObservervtkXMLReaderprotected
SetAbortExecute(vtkTypeBool)vtkAlgorithmvirtual
SetAbortExecuteAndUpdateTime()vtkAlgorithm
SetAbortOutput(bool)vtkAlgorithmvirtual
SetActiveTimeDataArrayName(const char *)vtkXMLReadervirtual
SetBinaryInputString(const char *, int len)vtkXMLReader
SetCellArrayStatus(const char *name, int status)vtkXMLReader
SetColumnArrayStatus(const char *name, int status)vtkXMLReader
SetContainerAlgorithm(vtkAlgorithm *containerAlg)vtkAlgorithminline
SetDataArraySelections(vtkXMLDataElement *eDSA, vtkDataArraySelection *sel)vtkXMLReaderprotected
SetDebug(bool debugFlag)vtkObject
SetDefaultExecutivePrototype(vtkExecutive *proto)vtkAlgorithmstatic
SetErrorCode(unsigned long)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetExecutive(vtkExecutive *executive)vtkAlgorithmvirtual
SetFieldDataInfo(vtkXMLDataElement *eDSA, int association, vtkIdType numTuples, vtkInformationVector *(&infoVector))vtkXMLReaderprotected
SetGlobalWarningDisplay(vtkTypeBool val)vtkObjectstatic
SetInformation(vtkInformation *)vtkAlgorithmvirtual
SetInputArray(vtkCharArray *)vtkXMLReadervirtual
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, int fieldAssociation, const char *name)vtkAlgorithmvirtual
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, int fieldAssociation, int fieldAttributeType)vtkAlgorithmvirtual
SetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformation *info)vtkAlgorithmvirtual
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, const char *fieldAssociation, const char *attributeTypeorName)vtkAlgorithmvirtual
SetInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
SetInputConnection(vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
SetInputDataInternal(int port, vtkDataObject *input)vtkAlgorithminlineprotected
SetInputDataObject(int port, vtkDataObject *data)vtkAlgorithmvirtual
SetInputDataObject(vtkDataObject *data)vtkAlgorithminlinevirtual
SetInputString(const char *in)vtkXMLReader
SetInputString(const char *in, int len)vtkXMLReader
SetInputString(const std::string &input)vtkXMLReaderinline
SetMemkindDirectory(const char *directoryname)vtkObjectBasestatic
SetNoPriorTemporalAccessInformationKey(int key)vtkAlgorithm
SetNoPriorTemporalAccessInformationKey()vtkAlgorithm
SetNthInputConnection(int port, int index, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetNumberOfInputConnections(int port, int n)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetNumberOfInputPorts(int n)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetNumberOfOutputPorts(int n)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetNumberOfTimeSteps(int num)vtkXMLReaderprotected
SetObjectName(const std::string &objectName)vtkObjectvirtual
SetOutputExtent(int *extent)=0vtkXMLStructuredDataReaderprotectedpure virtual
SetParserErrorObserver(vtkCommand *)vtkXMLReader
SetPointArrayStatus(const char *name, int status)vtkXMLReader
SetProgressObserver(vtkProgressObserver *)vtkAlgorithm
SetProgressRange(const float range[2], int curStep, int numSteps)vtkXMLReaderprotectedvirtual
SetProgressRange(const float range[2], int curStep, const float *fractions)vtkXMLReaderprotectedvirtual
SetProgressShiftScale(double shift, double scale)vtkAlgorithm
SetProgressText(const char *ptext)vtkAlgorithm
SetReaderErrorObserver(vtkCommand *)vtkXMLReader
SetReadFromInputString(vtkTypeBool)vtkXMLReadervirtual
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetReleaseDataFlag(vtkTypeBool)vtkAlgorithmvirtual
SetTimeStep(int)vtkXMLReadervirtual
SetTimeStepRange(int, int)vtkXMLReadervirtual
SetTimeStepRange(int[2])vtkXMLReader
SetupCompressor(const char *type)vtkXMLReaderprotected
SetupEmptyOutput() overridevtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
SetupOutputData() overridevtkXMLDataReaderprotectedvirtual
SetupOutputInformation(vtkInformation *outInfo) overridevtkXMLStructuredDataReaderprotected
vtkXMLReader::SetupOutputInformation(vtkInformation *vtkNotUsed(outInfo))vtkXMLReaderinlineprotectedvirtual
SetupPieces(int numPieces) overridevtkXMLStructuredDataReaderprotectedvirtual
SetWholeSlices(vtkTypeBool)vtkXMLStructuredDataReadervirtual
SINGLE_PRECISION enum valuevtkAlgorithm
SqueezeOutputArrays(vtkDataObject *)vtkXMLReaderinlineprotectedvirtual
StreamvtkXMLReaderprotected
SubCellDimensionsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
SubExtentvtkXMLStructuredDataReaderprotected
SubjectHelpervtkObjectprotected
SubPointDimensionsvtkXMLStructuredDataReaderprotected
Superclass typedefvtkXMLStructuredDataReader
TimeDataArrayvtkXMLReaderprotected
TimeDataElementsvtkXMLDataReaderprotected
TimeDataStringArrayvtkXMLReaderprotected
TimeStepvtkXMLReaderprotected
TimeStepRangevtkXMLReaderprotected
TimeStepsvtkXMLReaderprotected
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBasevirtual
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, vtkTypeBool check) overridevtkObjectprotectedvirtual
Update(int port)vtkAlgorithmvirtual
Update()vtkAlgorithmvirtual
Update(int port, vtkInformationVector *requests)vtkAlgorithmvirtual
Update(vtkInformation *requests)vtkAlgorithmvirtual
UpdateDataObject()vtkAlgorithmvirtual
UpdateExtentvtkXMLStructuredDataReaderprotected
vtkXMLDataReader::UpdateExtent(const int extents[6])vtkAlgorithmvirtual
UpdateExtentIsEmpty(vtkInformation *pinfo, vtkDataObject *output)vtkAlgorithm
UpdateExtentIsEmpty(vtkInformation *pinfo, int extentType)vtkAlgorithm
UpdateInformation()vtkAlgorithmvirtual
UpdatePiece(int piece, int numPieces, int ghostLevels, const int extents[6]=nullptr)vtkAlgorithmvirtual
UpdateProgress(double amount)vtkAlgorithm
UpdateProgressDiscrete(float progress)vtkXMLReaderprotectedvirtual
UpdateTimeStep(double time, int piece=-1, int numPieces=1, int ghostLevels=0, const int extents[6]=nullptr)vtkAlgorithmvirtual
UpdateWholeExtent()vtkAlgorithmvirtual
UsesGarbageCollector() const overridevtkAlgorithminlinevirtual
vtkAlgorithm()vtkAlgorithmprotected
vtkBaseTypeMacro(vtkObject, vtkObjectBase)vtkObject
vtkGetFilePathMacro(FileName)vtkXMLReader
vtkObject()vtkObjectprotected
vtkObjectBase()vtkObjectBaseprotected
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBaseinlineprotected
vtkSetFilePathMacro(FileName)vtkXMLReader
vtkXMLDataReader()vtkXMLDataReaderprotected
vtkXMLReader()vtkXMLReaderprotected
vtkXMLStructuredDataReader()vtkXMLStructuredDataReaderprotected
WeakPointersvtkObjectBaseprotected
WholeExtentvtkXMLStructuredDataReaderprotected
WholeSlicesvtkXMLStructuredDataReaderprotected
WholeSlicesOff()vtkXMLStructuredDataReadervirtual
WholeSlicesOn()vtkXMLStructuredDataReadervirtual
XMLParservtkXMLReaderprotected
~vtkAlgorithm() overridevtkAlgorithmprotected
~vtkObject() overridevtkObjectprotected
~vtkObjectBase()vtkObjectBaseprotectedvirtual
~vtkXMLDataReader() overridevtkXMLDataReaderprotected
~vtkXMLReader() overridevtkXMLReaderprotected
~vtkXMLStructuredDataReader() overridevtkXMLStructuredDataReaderprotected